internochexternkommunikation

Skillnader

Skillnaderna borde nu vara ganska självklara när vi har gått igenom vad dom båda begreppen betyder. Kort och gott, den interna kommunikationen sker inom företaget och den externa utanför.

Om vi skulle ta skolan som ett exempel så sker den interna kommunikationen mellan elever och lärare. Medans den externa kommunikationen sker utifrån mellan till exempel elever och föräldrar. Båda kommunikationsvägarna är väldigt viktiga på olika sätt och det är alltid viktigt att den interna kommunikationen kommer först. 

Extern kommunikation

Extern kommunikation är kommunikationen som sker utanför organisationen. Det kan till exempel vara med allmänheten eller politiker. Det viktiga med extern kommunikation är att stärka varumärket genom att upprätta goda relationer med medierna och ha en väl genomtänkt profil. Allt ska se bra ut utifrån och man ska inte kunna se om det är något som går dåligt i företag. I den externa kommunikationen ingår även en handlingsplan för om någon oförutsett händer. Det kan vara bra i tex krissituationer att ha utformat en handlingsplan då kommunikationen är extra svår just då. 

Den externa kommunikationen kan vara massmedier, affärsbrev, broschyrer, informationsmaterial till kunder eller en webbplats. Målen är att kommunikationen ska se ut som organisationens vision och värderingar. Vilka som tar del av den externa kommunikationen är olika beroende på vilken organisation det är. Några externa målgrupper som alltid är viktiga är allmänheten, kommunen, kunder, skolor, medier, leverantörer och andra organisationer. Nedan ser ni en bild på hur det kan se ut och vilka verksamheter som har en relation med företagtet. För att klassas som en intressent måste man både påverka och påverkas av företaget

.

Intern kommunikation

Intern kommunikation är som sagt kommunikationen inom en organisation. En organisation kan vara
t ex. en förening, ett företag eller en skola. Intern kommunikation är kommunikationen mellan personerna inom organisationen. "Intern marknadsföring" är ett uttryck som är ett samlat begrepp för ett flertal olika interna aktiviteter vars syfte är att utveckla goda relationer till medarbetare, anställda, säsongsanställda, konsulter mm. Det är viktigt att den interna kommunikationen alltid kommer före den externa för att det inte ska bli missförstånd och oroligheter.

Det är viktigt att alla inom organisationen först måste få diskutera, påverka och känna sig som en del av förändringsarbetet. Om den interna kommunikationen är bra blir medarbetarna mer motiverade och känner mer samhörighet.

Syftet med intern kommunikation är att organisationen skauppnå sina mål, skapa delaktighet och förståelse för förändringsarbete, ge kunskap och utbildning bland medarbetarna  och skapa förståelse bland medarbetarna för sin roll i verksamheten. Den interna kommunikationen är ofta hemlig och kritik kan framföras på ett sakligt sätt för diskussion. Det som sägs inom ett företag får inte synas utåt på ett dåligt sätt.

Det finns olika kanaler som den interna kommunikationen kan framföras på. Muntliga, skriftliga och elektroniska. Ett exempel på där muntlig intern kommunikation på ett företag kan ske är på fikaraster, frukostmöte eller arbetsplatsträffar. Exempel på skriftliga skulle kunna vara personaltidningar och elektroniska kan vara e-post, nyhetsbrev eller intranät.

KOMMUNIKATION

Intern och Extern kommunikation handlar om hur vi kommunicerar yrkesmässigt i relation med individer, grupper eller med andra företag/organisationer. Intern kommunikation handlar om kommunikationen inom en organisation, t ex inom ett företag, en skola eller en förening. Extern kommunikation handlar om kommunikationen mellan organisationen och världen runt omkring. 

Välkommen


Välkommen till denna fantastiska blogg som kommer handla om allt som har att göra med Intern och Extern kommunikation. Om du inte redan hade koll på vad detta innbär så kommer du att få det

Upp